Contacts Us

 
Samadrishti, Kshamata Vikas Evam Anusandhan Mandal (SAKSHAM),
Madhav Netrapedhi, 16, Devadutta Bhavan,
Ranapratap Square, Pratap Nagar,
NAGPUR (Mah.) 440022

Contact No – 0712-2244918
FAX – 0712-2244918
              info@sakshamseva.org